« »

Statut soutěže JAROVÍN ROSÉ

Statut soutěže JAROVÍN ROSÉ

1. Pořadatel soutěže

Soutěž je organizována společností Black Point, s.r.o. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

 

2. Určení soutěže

Soutěž je otevřena pro všechny klarety a růžová vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky legislativy EU, zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud byla vyrobena z hroznů pocházejících z České republiky na území České republiky.

 

3. Minimální množství vína

Minimální množství vína není stanoveno.

 

4. Množství láhví a poplatek

Soutěžící vydá 12 lahví do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a prezentace na degustacích pro veřejnost s názvy Den v růžovém a JAROVÍN ROSÉ Znojmo. Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů. Soutěžící uhradí soutěžní poplatek ve výši 600 Kč za každý přihlášený vzorek na účet organizátora 2700211908/2010.

 

5. Přihláška vín

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihlašování probíhá v přihlašovacím systému NVC Elwis (www.elwis.cz) od 15. 2. do 22. 3. 2017. Přihláška musí obsahovat tyto údaje:

 

Vinařství

-název vinařství

-adresu vinařství

-IČ

-e-mail

-www

-telefon

-jméno kontaktní osoby

-telefon kontaktní osoby

-e-mail kontaktní osoby

Víno

-název vína

-odrůdové složení

-přívlastek

-ročník sklizně

-oblast

-podoblast

-obec

-trať

-soutěžní kategorii

-číslo šarže

-zbytkový cukr

-obsah kyslin

-velikost šarže

-objem alkoholu

-číslo šarže

-evidenční číslo jakosti

 

Součástí přihlášky je dále:

a) Chemická analýza

b) Rozhodnutí MZe o zatřídění vína. V případě již zatřízených vín jakostních a vín jakostních s přívlastkem, země původu Česká republika, postačí, pokud přihlašovatel vyplní v přihlášce evidenční číslo jakosti

c) Doklad o původu hroznů v případě zemských vín (registrace vinice ÚKZÚZ, u vín vyrobených z koupených hroznů také doklad o nákupu – faktura nebo smlouva). U vín, která mají být označena jako vína s přívlastkem, je nutno navíc doložit kopii o ověření cukernatosti vinařským důvěrníkem

d) TYTO DOKLADY JE NUTNÉ VLOŽIT PŘÍMO DO SYSTÉMU ELWIS

-Pokud se v jednotlivých soutěžních kategoriích zúčastní dosud nezatříděné víno ze sklizně roku předcházejícího roku soutěže a není to víno zemské a probojuje se na medailí oceněné místo, bude při slavnostním vyhlášení pouze navrženo na umístění. Oficiální diplom a medaile-samolepka JAROVÍN ROSÉ bude takovému vínu udělena výlučně až na základě předložení platného úředního dokladu o zatřídění pro tuto šarži a to v případě, že zatříděné víno nebude proti původní deklaraci sestupněno. -Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedeny rozdílné šarže, nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné ověření cukernatosti hroznů). -Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

-Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

 

6. Odběr vzorků

 • Odběr vzorků:
 • 24. března od 7:30 do 18:00, Rakvice, Vinařský dvůr Vajbar, Nádražní 480. Kontaktní osoby David Tomáš 723 971 071 a Miroslav Hrabík 721 801 133
 • Pro vinařství ze ZNOJEMSKÉ vinařské podoblasti: 21. března – 22. března 10:00 – 17:00 VINOTÉKA Ampelos, Vrbovec 274 (hlavní tah ze Znojma směr Hatě, odbočka Vrbovec vlevo hned u slinice)
 • Pro vinařství z ČECH: 20. března – 22. března, Praha, Radlická 103, kontaktní osoba David Tomáš – 723 971 071
 • !!! SE VZORKY NA HODNOCENÍ JE NUTNÉ ODEVZDAT VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU VÍN ZE SYSTÉMU ELWIS !!!

 

7. Vyloučení ze soutěže

Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:

1. Nepovolené enologické postupy

a) Přídavek glycerolu, barviv atd.): odkaz na nařízení Komise (ES) č. 606/2009 – uvedené látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami, které lze použít při výrobě vína.

b) Přídavek vody: odkaz v ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění, příloha XVb, odstavec A, bod 1

c) Nadlimitní etanol původem z řepného cukru.

Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu produkty (např. víno), které byly vyrobeny nepovolenými enologickými postupy, tak porušuje ustanovení článku 120c odstavce 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění.

2. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4 písmeno b) bod 2 zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění

3. Nevyhovující geografický původ: odkaz ustanovení článku 118m nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 + neoprávněné užití tradičních výrazů: odkaz ustanovení článku 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína označeno jako vína s CHOP (jakostní odrůdová vína, vína s přívlastkem, VOC…) nebo s CHZO (české nebo moravské zemské víno) tuzemské provenience, a přitom se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení článku 118 v odst. 1 nařízení Rady ES č. 1234/2007.

 

8. Termín a místo hodnocení

Hodnocení vín proběhne ve dnech 1. a 2. 4. 2017 ve Znojmě

 

9. Ředitel soutěže a enolog

Ředitelem soutěže je jmenován Branko Černý, který odpovídá za řádný a standardům odpovídající průběh organizace soutěže.

Enologem soutěže je jmenován Bc. Jaroslav Suský, který je podřízen řediteli a který odpovídá zejména za správné označení a kategorizaci soutěžních vzorků.

 

10. Hodnotící komise

Členy odborné komise jmenuje organizátor z řad odborné veřejnosti. Předpokladem účasti v komisi jsou platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnotitelé musí být zapsáni v Registru degustátorů Národního vinařského centra. Komise se skládají nejméně ze čtyř členů a předsedy, který má zkušenosti z národních či mezinárodních soutěží vín. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dni nejvýše 50 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků jsou nejméně 3 minuty. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.

 

11. Předseda degustační hodnotící komise

Organizaci hodnocení řídí předseda degustační hodnotící komise, mající zkušenosti s organizací národních nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží enolog a ředitel soutěže. Předseda degustační hodnotící komise hodnocení řeší také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

 

12. Podmínky hodnocení

Místnost světlá, dobře větraná, zajištěná proti vedlejším vlivům.

Každý degustátor má k dispozici:

 • Dostatečný prostor u stolu
 • Min. 3 sklenice na víno (pokud se nepodává každý vzorek v nové sklenici)
 • Sklenici na vodu + neutrální neperlivou vodu
 • Poznámkový list a tužku
 • Ubrousky
 • Nádobu na odlévání (plivátko)
 • Neutralizační pečivo (nejlépe bílá veka)

 

Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost poznat identitu předkládaného vzorku. Vína jsou nalévána ze skleněných karaf, případně z lahve dostatečně zakryté obalem.

Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a kategorie.

Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel OIV, nebo podobné nebroušené a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min. 215 ml.

Komise pracuje v době mezi 9.00 až 18.00 hod, přestávky mezi hodnocením určují předsedové komisí. Během přestávky bude podáváno lehké občerstvení v takovém složení, aby neovlivnilo chuťové buňky degustátorů.

Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie/ odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).

Vína se podávají v teplotách: bílé, růžové víno a klarety 10°C, červené víno 16°C, šumivé víno 8°C.

Degustátor vyplňuje v počítači na každý vzorek zvláštní hodnotící tabulku.

Všechny dokumenty budou archivovány po dobu pěti let. Pořadatel dbá na objektivitu a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnocení kteréhokoliv vzorku.

 

13. Hodnotící systém

Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou hodnocena stobodovým systémem Mezinárodní unie enologů. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtá a ze zbylých se spočítá aritmetický průměr, který je bodovým hodnocením vína pro potřeby soutěže.

 

14. Kategorizace a hodnocení vín

 • 1. kategorie – tichá vína rosé se zbytkovým cukrem od 0 do 50 g/l
 • 2. kategorie – tichá vína klaret se zbytkovým cukrem od 0 do 50 g/l
 • 3. kategorie – šumivá a perlivá vína, bez ohledu na množství zbytkového cukru, rosé i klaret
 • 4. kategorie – tichá vína se zbytkovým cukrem nad 51 g/l bez ohledu na zvolenou technologii výroby, rosé i klaret
 • vína se dle jednotlivých kategorií řadí podle odrůd a zbytkového cukru
 • v případě, že se budou ve stejné době hodnotit ve speciální komisi šumivá a perlivá vína soutěže KRÁL VÍN České republiky, mohou být vína 3. kategorie přiřazena k tomuto hodnocení

 

15. Medaile

Vína budou seřazena v jednotlivých kategoriích dle dosažených bodů. Vždy 10% nejlépe hodnocených vín obdrží ZLATOU MEDAILI, dalších 10% vín v pořadí obdrží STŘÍBRNOU MEDAILI a dalších 10% vín obdrží BRONZOVOU MEDAILI.

V případě stejného počtu bodů mohou být uděleny dvě popřípadě i více medailí za shodné umístění.

Všechna ocenění (všechny medaile udělené v kategoriích a ocenění za nejlepší kolekci vín), nepřekročí 30 % z celkového počtu soutěžních vín.

 

16. Champion

Absolutním vítězem – „Championem“ bude vyhlášeno víno z 1. nebo 2. kategorie, které získá nejvyšší bodový zisk.

 

17. Nejlepší kolekce vín

Nejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení čtyř nejlepších vzorků jednotlivých soutěžících. Pro vyhodnocování nejlepší kolekce vín se berou v úvahu pouze soutěžící, kteří přihlásili 4 a více vzorků. Odměnou za nejlepší kolekci vín bude diplom a věcná cena starosty města Znojmo.

 

18. Diplom

Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (medaili) daného vzorku a čísla šarže. Diplom obdrží vinaři v kategorii Champion, Nejlepší kolekce vín, Zlatá medaile, Stříbrná medaile a Bronzová medaile.

 

19. Nákup vín od vystavujících vinařů

V případě zvýšeného zájmu o růžová vína, která se zúčastní soutěžní přehlídky JAROVÍN ROSÉ 2017, organizátor vína od soutěžících dokoupí, a to s nejméně 30 procentní slevou z velkoobchodní ceny vinaře. Nejvýše však 42 lahví z každé šarže.

 

20. Označování vín

Soutěžící může uvádět ocenění (medaile a titul „Champion“) na láhvi vína z č. šarže, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné partie uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící“ atd.
V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 let ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok ocenění a č. šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.

 

21. Veřejné degustace

a)     Den v růžovém se koná dne 21. 4. 2017 od 18 do 22:30 hod v Clarion Congres hotel České Budějovice

c)     Den v růžovém se koná dne 28. 4. 2017 od 18 do 22:30 hod v Clarion Congres hotel Ostrava

c)     JAROVÍN ROSÉ se koná 7. 5. 2017 od 16 do 23:00 hod. v historické části Znojma

d)     Den v růžovém se koná dne 18. 5. 2017 od 18 do 22:30 hod v Clarion Congres hotel Prague

e)     Den v růžovém na zámku se koná dne 3. 6. 2017 v Mělníku

f)     Den v růžovém Plzeň  – plánujeme

 

22. Výsledky

Všechny výsledky a průběh soutěže naleznete na www.jarovin.cz a www.vinnysklep.cz . Budou zveřejněny i v tisku, a to jak odborném, tak i místním.

 

 

Ve Znojmě dne 6. 1. 2017

 

Black Point, spol. s r.o.

jednatel  Branko Černý

E-SHOP S NABÍDKOU VŠECH VSTUPENEK

Pohodlný nákup vstupenek v našem e-shopu.Znojmo

Vinařský fond

Projekt s podporou Vinařského fondu.Vína z Moravy, vína z Čech

KRÁL VÍN České republiky

Agentura Osma

Moje lahve

OBB

AMB Praha – váš dodavatel FORD

Rádio Blaník

Rádio Orion

Gastro&Hotel

FORD

Prima

Crystalex

Haier

NC Eden

BS Vinařské potřeby

kreativní agentura Graweb

Sahm gastro

Mělník

Wine wellness hotel Centro

Clarion Congress hotel Ostrava

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel Prague

Park hotel

Břeclavský Deník

Znojemský deník

Kudy z nudy

Sommelier Hotel a Restaurant

Vinař&Sadař

Eska

Král sýrů

Aquila – nejlepší partner k vínu

Orrero

Coffee square

Hamé

Madeta – Tak chutná sýr

Moravia Lacto

Zámecké vinařství Bzenec

Vino Hort

Vinařství Volařík

ZD Němčičky

Vinařství Vajbar

Chateau Mělník

Národní vinařské centrum

Víno na dotek

FacebookPřidejte se k nám na facebooku